Reklamacje - formularz zwrotów i reklamacji - pobierz TUTAJ

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. Klientowi przysługuje również prawo do zwrotu zakupionego towar w ciągu 14 dni.
 3. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub listową.
 4. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił  formularz znajdujący się na stronie internetowej www.padew.pl  i  wysłał na adres sklep@padew.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu  formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego:

                 Padew.pl - Karol Krępa
                 ul. Tuszów Narodowy 353
                 39-332 Tuszów Narodowy
                 POLSKA

                 

 1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia RMA.
 2. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

                 Padew.pl - Karol Krępa
                 ul. Tuszów Narodowy 353
                 39-332 Tuszów Narodowy
                 POLSKA

 1. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
 2. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 3. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 5. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 6. Rewers wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy padew.pl jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 7. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 8. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 10. Reklamacja może być nie uwzględniona produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki.

Pobierz formularz zwrotów i reklamacji: TUTAJ